OCHRONA ŚRODOWISKA

 


  • sporządzanie ekspertyz i ocen dotyczących źródła zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
  • rozpoznanie warunków wodno-gruntowych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczych
  • badania gruntu na potrzeby studni chłonnych i przydomowych oczyszczalni ścieków