GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA

 

  • Opinie geotechniczne
  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • Nadzór geotechniczny nad budową
  • Badania gruntu i ekspertyzy dla domów jedno i wielorodzinnych
  • Weryfikację przydatności działki na cele budowlane
  • Badania gruntu dla przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, obiektów technicznych, itp.
  • Rozpoznanie i ocena przydatności gruntu na obszarach przeznaczonych pod zabudowę.
  • Odkrywki i inwentaryzacje fundamentów.
  • Laboratoryjne badania właściwości fizykochemicznych wody i gruntu